EN | RU

Implementace robotického SW UltimateRPA

  • Náš partner, společnosti Stringdata vytvořila UltimateRPA systém, který je vhodný pro nasazení procesní robotizace jak do velkých firemních prostředí tak do středních či menších podniků

  • Produkt je vytvořen tak, aby umožňoval spolupráci s aplikacemi bez ohledu na jejich technologii, to umožňuje jeho nasazení téměř ve všech administrativních odvětvích.

Tato technologie má přednost jednak ve využití modulu OCR (optické rozpoznávání znaků), které zajistí nahrávání tištěných dokumentů do firemních systému a to včetně české diakritiky a rusé azbuky.

Další významnou přednostmi je extrémně rychlá implementace a rozšiřování robotů dle potřeb zákazníka.

Mimořádnou předností je flexibilní licenční politika, která umožnuje nasazení robotizace i do menších podniků a zaručuje velmi rychlou návratnost investice.

 

Implementace robotického SW UltimateRPA

Implementace řešení RPA je rozdělena do základních částí:

  • Určení procesu k automatizaci pro „koncepční projekt“.

  • Design a konfigurace procesu v RPA.

  • Vyladění a testovací provoz robota procesu.

  • Akceptace

  • Provoz

Jedním z nejdůležitějších součástí robotizace firemních procesu je volba odpovědného zástupce klienta. Vzájemná spolupráce je nezbytná a je předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu. Zajistíme metodické vedení projektu a specialisty na realizaci řešení. Zástupce klienta je obeznámen o firemních činnostech a souvislostech, ze kterých se následně vychází při definování řešení.

Před samotným začátkem analytických prací na konkrétních počítačích je nutné prodiskutovat způsoby řešení současných firemních činností (procesů), které zajišťují zaměstnanci. Jednotlivé činnosti mohou být vykonávány v rámci jednoho počítače, více počítačů, počítačové sítě, případně zpracovávány lokálně na serveru nebo na externím (cloud) řešení.

Implementace řešení je realizována na programovém vybavení UltimateRPA, které neinvazivní způsobem pracuje v konkrétní infrastruktuře klienta.

Strategický rozvoj robotické automatizace ve Vaší firmě

Vedle samotné implementace je důležité umožnit Vaší společnosti kontinuální možnost samostatně pojmenovat, implementovat, spravovat a řídit automatizaci procesů pomocí nástrojů a technologie UltimateRPA.

Naše společnost Vám pomůže rozvíjet Vaše znalosti a schopnosti o robotické automatizaci procesů a vyškolíme Váš tým, aby byl schopen samostatně činit kroky k automatizaci dalších procesů. Současně jsme schopni vždy Vašemu týmu poskytnout externí podporu.

Nástroj UltimateRPA

Produkt UltimateRPA společnosti StringData slouží k automatizaci procesů (Robotic Process Automation) napříč organizací a je vytvořen pro práci s aplikacemi bez ohledu na jejich technologii. Robotizace procesů je vhodná především v back-office útvarech, finančních nebo administrativních procesech.

Na základě popisu procesu vytvořeného procesním konzultantem nebo metodikem umožňuje UltimateRPA vytvoření konkrétních maker, která pracují s aplikacemi. Typicky jsou speci kována vstupní data, rozhodování a větvení procesu, definují se výjimky a pravidla pro výkon procesu. Zde je možné využít veškeré exibility programování, kdy lze například zpracovávat data z externích databází, dělat nanční výpočty, složité rozhodo- vací procesy, přičemž v rámci skriptů se zároveň pracuje s jednotlivými aplikacemi jako objekty a lze nad nimi simulovat uživatelské vstupy.

UltimateRPA vykonává připravené scénáře podle de nované procesní logiky v pravidelném intervalu, podle nastalých událostí nebo podle pokynů operátora.

Jaké jsou přínosy systému UltimateRPA?

Přidaná hodnota – robotizace procesů umožňuje využití lidského kapitálu pro činnosti s vyšší přidanou hodnotou.
Vysoká efektivita – robot dokáže s jakoukoliv apli- kací pracovat rychleji než uživatel a v módu 24/7.
Přesnost – realizací procesů pomocí robota je možné eliminovat chyby lidského faktoru.
Jednoduchost – robotizace nevyžaduje změny v informačních systémech a integraci.
Rychlost – robotizace procesu je realizovatelná v řádech jednotek dnů.
Nezávislost – robot umožňuje pracovat se systémy postavenými na různých technologiích (Java aplikace, terminály, webové prohlížeče, desktopové aplikace, Citrix a další) a procesy napříč různými aplikacemi.
Návratnost – odhadovaná úspora nákladů je 25–30% a typická návratnost investice do roboti- zace se pohybuje od 2 do 6 měsíců.

Nástroj Process analyzer

Měření procesů

Produkt Process Analyzer je součástí nástrojů pro automatizaci procesů společnosti StringData. Jeho primárním využitím je sběr procesních dat a jejich měření za účelem optimalizace, sledování vytížení aplikačního portfolia a doporučení případných částí pro vlastní robotizaci. Produkt využívá technologie Real User Monitoring vyvinuté za účelem sběru dat během práce uživatele na cílových klientských stanicích, a to bez závislosti na konkrétních technologiích monitorovaných aplikací.

Process Analyzer je možné snadno nainstalovat na koncové stanice a bez nutnosti uživatelské interakce zaznamenává veškeré činnosti uživatele včetně interních zpráv v rámci operačního systému. Tím je měřen čas potřebný k vykonání definovaných procesních kroků. Procesní časy je možné zaznamenávat současně na několika pracovních stanicích a následně je využít k hledání optimálního průběhu procesu, srovnání procesní efektivity nebo normování procesních časů. Z pohledu aplikačního portfolia jsou sbírána data napříč všemi instancemi, které uživatel během své práce využívá.

Zároveň je možné při zadání za stranu klienta namapovat tzv. business transakce, které korespondují s jednotlivými kroky v procesu (začátek – konec) a následně v daném kontextu vyhodnocovat naměřená data. Příkladem může být „start“ stisk tlačítka Založit klienta v jedné aplikaci a „konec“ Tisk smluvní dokumentace v jiné aplikaci. Tím získáme jasná data o veškerých transakcích tohoto typu za měřené období, způsoby průběhu napříč aplikacemi mezi start-konec, počty realizací, průměrné časy, srovnání mezi uživateli a další.

Dalším nesporným přínosem je též analytický výstup s ohledem na nalezení repetitivních vzorců činností napříč aplikačním portfoliem, a to při zohlednění typu zpracovávaných dat a vstupů za stranu uživatele (klávesnice, myš). Tím získáme jasné doporučení pro případnou automatizaci procesů pomocí nástroje RoboDesk (StringData), a to včetně očekávaných úspor (návratnost). Standardně lze očekávat návratnost při automatizaci procesů v horizontu 3-6 měsíců.

Jak to funguje

Process Analyzer běží na pozadí operačního systému klientské stanice a nevyžaduje žádnou interakci s uživatelem. Podle definovaných pravidel, například spuštění aplikace nebo provedení určité operace v aplikaci, se zahájí monitorování, které sbírá reálná data o práci uživatele. Při vykonání určených procesních kroků, například odeslání faktury nebo provedení kontroly čísla bankovního spojení, se zaznamená procesní čas. Měření trvá až do okamžiku určeného procesního kroku – do ukončení procesu, případně kontinuálně až do zastavení zásahem pověřeného operátora.

Získaná data jsou následně nahrána do jednotného datového úložiště, kde jsou zpracována a je nad nimi (i opakovaně) realizována procesní a datová analýza.

 

 

 

Kontakt

 

Fornuft s.r.o.

Rybná 716/3
110 00 Praha 1, Česká Republika

Tel: +420 723 638 400
e-mail: info@fornuft.cz

Fornuft Robotics s.r.o.

Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2, Vinohrady

Tel: +420 606 655 221
e-mail: info@fornuftrobotics.cz